Thánh tích của Thánh Bernadette

Thánh tích của thánh Bernadette Soubirous tại Đền thánh Lộ Đức (Lourdes, Pháp). Năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra với thánh Bernadette tại hang đá Lộ Đức.

OIP.jpg (58 KB)

Chia sẻ:

Bình luận